Aanmelden

Aanmelding

Nieuwe leerlingen van 4 jaar
De aanmelding van nieuwe leerlingen gebeurt door de ouders. Zij maken hiervoor een afspraak met de directie. Tijdens dit eerste aanmeldingsgesprek geeft de directie een rondleiding door de school, zodat ouders de identiteit en de pedagogische aanpak van de school ervaren. Het aanmeldingsformulier ontvangt u aan het einde van deze persoonlijke kennismaking.  
Voor het maken van een afspraak kunt u dit contactformulier gebruiken.

Voor de officiële aanmelding vullen ouders "aanmeldingsformulier deel 1" in. De ouders ontvangen vervolgens van de school een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Na de aanmelding ontvangen de ouders "aanmeldingsformulier deel 2". Dit is een uitgebreid vragenformulier over de ontwikkeling van het kind. Als het aanmeldingsformulier deel 2 op school is ontvangen, volgt een gesprek tussen de leerkracht en de ouders. Indien het kind extra zorg nodig heeft, is het mogelijk dat de interne begeleider en/of de directeur van de school deelneemt aan dit gesprek.
 
In de laatste drie weken vóór de vierde verjaardag kan het kind ter kennismaking maximaal vijf keer een dagdeel in de onderbouwgroep meedraaien. De betreffende leerkracht van groep 1/2 en de ouders spreken deze gewenningsdagen in onderling overleg af.
Vanaf het moment dat het kind vier jaar is, gaat het normaal naar school. Het kind is leerplichtig vanaf de eerste maand dat het vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment gelden de wettelijke regels voor leerplicht en verlof.


Tussentijds instromende nieuwe leerlingen
Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun schoolloopbaan op onze school willen aanmelden, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. We vragen de ouders om bij dit eerste bezoek zoveel mogelijk informatie over hun kinderen mee te nemen (te denken valt aan: rapporten, verslag van de huidige groepsleerkrachten,
gegevens van eventuele tests/onderzoeken, enz.). Ook bespreken we die eigenschappen van het kind waar het Dalton onderwijs een groot appèl op doet, namelijk verantwoordelijkheidsgevoel, zelfwerkzaamheid en het kunnen samenwerken.
 
Overstapregeling voor leerlingen van basisscholen in de omgeving
Soms is het voor een leerling beter de schoolloopbaan op een andere basisschool te vervolgen. Om die overstap zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen hebben de basisscholen gezamenlijk afspraken gemaakt:
  • Wanneer ouders/verzorgers zich, in het kader van een mogelijke overstap, oriënteren op onze scholen, informeren we elkaar hierover en delen dat ook aan de ouders mee.
  • Er zijn twee overstapmomenten: na de kerstvakantie en na de zomervakantie.
  • Afwijken van de overstapmomenten kan (bij hoge uitzondering) na instemming van beide scholen.
  • Om voor een optimale opvang te zorgen hebben we afgesproken de   informatievoorziening niet te beperken tot het wettelijk verplichte onderwijskundig rapport. Wij overhandigen:
    • Een volledig bijgewerkt leerlingdossier, inclusief alle onderzoeksgegevens vanaf het moment van inschrijven.
    • Eventuele handelingsplannen, voorzien van een toelichting door de intern begeleider.
We nemen in principe elkaars beslissingen rond doubleren, eventueel noodzakelijke externe ondersteuning en overige afspraken (zoals het advies om een nader onderzoek te laten verrichten) over. Voordat we overgaan tot inschrijving verwachten we dat de leerling een ochtend meedraait op de nieuwe school. Het nakomen van deze afspraken waarborgt een goede communicatie tussen onze scholen. En dat is in het belang van de overstappende leerling.
 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op