U kunt verlof aanvragen via het ouderportaal: https://ouders.basisonline.nl


De directie beslist over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als u voor meer dan 10 schooldagen verlof aanvraagt stuurt de directie het formulier op naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit na de mening van de directie te hebben gehoord. Als uw verzoek om extra verlof of vakantie wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient dit bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Nadat uw bezwaarschrift is ontvangen wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de directie of de leerplichtambtenaar. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet  bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.
Als uw kind zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar niet naar school komt, wordt dit gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directie is dan verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op