Bestuur
Stichting Florẽs onderwijs is het bestuur van een aantal basisscholen in de gemeenten Arnhem en Renkum. De Stichting is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op die scholen. In samenwerking met die scholen stelt de Stichting het beleid rond onderwijs, personeel, financiën en huisvesting vast. Daarbij spelen ook andere partners een rol (denk aan de Inspectie van het onderwijs, het Ministerie van OC & W, de gemeenten). De scholen van Florẽs hebben een interconfessionele, katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bijzondere identiteit.
Het College van Bestuur v
an de Stichting is het beleidsbepalende orgaan.
Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht. Het adres van het bestuur en het management vindt u op de laatste pagina van de gids. De Stichting poogt iedere school te voorzien van een ouderklankbordgroep. Deze ouderklankbordgroep is een verlengstuk van het bestuur en zorgt in nauwe samenwerking met de directie van de school voor de bepaling van het onderwijskundig beleid. De ouderklankbordgroep bestaat uit ouders van de school.

meer informatie leest u op 
www.floresonderwijs.nl   
  
 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op