Als school vinden wij het belangrijk om (hoog)begaafde leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren. De nadruk van de signalering ligt dan ook op groep 1-2. Door (hoog) begaafde leerlingen in een vroegtijdig stadium op te sporen kunnen we snel inspelen op hun onderwijsbehoefte.
We kiezen voor signalering van een beperkte groep. Dit betekent dat er een aanleiding moet zijn, alvorens we de signaleringsprocedure opstarten zoals:
-  signaal uit de intakeprocedure
-  signaal uit de QuickScan
-  signaal van ouders
-  observatie leerkracht van kenmerken van begaafdheid
-  ontwikkelingsvoorsprong of goede didactische resultaten (I-scores op meerdere
    leerstofgebieden)
-  problemen die mogelijk het gevolg zijn of samenhangen met begaafdheid
 
Wanneer blijkt dat een kind (hoog)begaafd is, wordt er een plan opgesteld om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen.
De leerkracht kan, na overleg met de IB-er ervoor kiezen om te compacten en/of verrijken.
 
Compacten wil zeggen dat we werken met opdrachten die aansluiten bij het niveau van de leerling.
We nemen grotere leerstappen; opdrachten met een gelijke inhoud en/of doelstelling vermijden we zoveel mogelijk.
Per project (kleuters) of lesmethode (groep 3 t/m 8) bekijken we welke opdrachten zinvol zijn voor kinderen uit de doelgroep.
 
Verrijken is onder te verdelen in verdieping en verbreding. Verdieping sluit aan op de basisstof en het reguliere curriculum. Verbreding is een uitbreiding van het reguliere curriculum, bijvoorbeeld door een cursus Spaans. Verdieping is het verkennen en onderzoeken van een ander element van het vakgebied.
De leerlingen werken  niet vooruit met de leerstof, tenzij anders is afgesproken in het handelingsplan.
 
Wanneer u vragen heeft over ons beleid omtrent (hoog)begaafdheid, kunt u contact opnemen met school.
 
Op dit moment wordt er op school hard gewerkt om het onderwijs aan hoog- en meer begaafde leerlingen op een nog hoger plan te tillen.  Dit gebeurt o.a. met andere scholen in de gemeente Renkum. 

'Een verstandige vraag is de helft van de wijsheid'

Neem gerust contact met ons op